แบบฟอร์มธุรกิจ ชนิดคาร์บอนในตัว

 • ใบสั่งอาหาร ชนิดคาร์บอนในตัว 3 ชั้น

  30 ชุดต่อเล่ม
  ขนาด 3.75" x 5.25"
  ใช้เพื่อรับ order ในการสั่งอาหาร

  ใบสั่งเครื่องดื่ม ชนิดคาร์บอนในตัว 2 ชั้น

  30 ชุดต่อเล่ม
  ขนาด 3.75" x 5.25"
  ใช้เพื่อรับ order ในการสั่งเครื่องดื่ม

 • ใบสั่งเครื่องดื่ม ชนิดคาร์บอนในตัว 3 ชั้น

  30 ชุดต่อเล่ม
  ขนาด 3.75" x 5.25"
  ใช้เพื่อรับ order ในการสั่งเครื่องดื่ม

  ใบสั่งอาหารและเครื่องดื่ม ชนิดคาร์บอน
  ในตัว 2 ชั้น

  30 ชุดต่อเล่ม
  ขนาด 3.75" x 5.25"
  ใช้เพื่อรับ order ในการสั่งอาหารและเครื่องดื่ม

 • ใบสั่งอาหารและเครื่องดื่ม ชนิดคาร์บอน
  ในตัว 3 ชั้น

  30 ชุดต่อเล่ม
  ขนาด 3.75" x 5.25"
  ใช้เพื่อรับ order ในการสั่งอาหารและเครื่องดื่ม

  ใบเบิกสินค้า ชนิดคาร์บอนในตัว 2 ชั้น

  30 ชุดต่อเล่ม
  ขนาด 5.75" x 7.75"
  ใช้เป็นหลักฐานในการเบิกสินค้า

 • ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน ชนิดคาร์บอน
  ในตัว 2 ชั้น

  30 ชุดต่อเล่ม
  ขนาด 5.75" x 8.75"
  ใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งหนี้และรับชำระเงิน

  ใบรับงาน/สินค้าชำรุด ชนิดคาร์บอน
  ในตัว 2 ชั้น

  30 ชุดต่อเล่ม
  ขนาด 5.75" x 8.75"
  ใช้เป็นหลักฐานในการรับงานซ่อมสินค้า