แบบฟอร์มธุรกิจ ชนิดคาร์บอนในตัว

 • สมุดฉีก ชนิดคาร์บอนในตัว 2 ชั้น

  มี 3 ขนาด
  ใหญ่  No.1 ขนาด 4.45" x 5.6" มี 30 ชุด  
  กลาง No.2 ขนาด 3.75" x 4.75" มี 40 ชุด
  เล็ก No.3 ขนาด 3" x 4" มี 40 ชุด
  เป็นกระดาษเปล่าๆไม่มีเส้น
  ใช้เพื่อทำการจดบันทึก

  ใบเสร็จรับเงิน ชนิดคาร์บอนในตัว 2 ชั้น

  30 ชุดต่อเล่ม
  ขนาด 5.75" x 8.75"
  ใช้เป็นหลักฐานในการรับชำระเงิน

 • ใบเสร็จรับเงิน แบบยาว ชนิดคาร์บอนในตัว
  2 ชั้น

  20 ชุดต่อเล่ม
  ขนาด 3.5" x 8"
  ใช้เป็นหลักฐานในการรับชำระเงิน

  ใบเสร็จรับเงินค่าเช่า แบบยาว ชนิดคาร์บอนในตัว 2 ชั้น

  20 ชุดต่อเล่ม
  ขนาด 3.5" x 8"
  ใช้เป็นหลักฐานในการรับชำระเงินค่าเช่า

 • ใบสั่งซื้อ ชนิดคาร์บอนในตัว 2 ชั้น

  30 ชุดต่อเล่ม
  ขนาด 5.75" x 8.75"
  ใช้เป็นหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า

  ใบสำคัญรับ ชนิดคาร์บอนในตัว 2 ชั้น

  30 ชุดต่อเล่ม
  ขนาด 5.75" x 8.75"
  ใช้แนบเอกสารลงชื่อเมื่อรับเงิน

 • ใบสำคัญจ่าย ชนิดคาร์บอนในตัว 2 ชั้น

  30 ชุดต่อเล่ม
  ขนาด 5.75" x 8.75"
  ใช้แนบเอกสารลงชื่อเมื่อจ่ายเงิน

  ใบสั่งอาหาร ชนิดคาร์บอนในตัว 2 ชั้น

  30 ชุดต่อเล่ม
  ขนาด 3.75" x 5.25"
  ใช้เพื่อรับ order ในการสั่งอาหาร