แบบฟอร์มธุรกิจ ชนิดคาร์บอนในตัว

 • ใบเสร็จรับเงิน แบบเปิดบน ขนิดคาร์บอนในตัว 2 ชั้น

  30 ชุดต่อเล่ม
  มี 2 ขนาด
  No.1 ขนาด 5.75" x 8.75"
  No.2 ขนาด 4.75" x 7.125"

  ใช้เป็นหลักฐานในการรับชำระเงิน

  บิลเงินสด ชนิดคาร์บอนในตัว 2 ชั้น

  30 ชุดต่อเล่ม
  มี 3 ขนาด
  No.1 ขนาด 5.75" x 8.75"
  No.2 ขนาด 4.75" x 7.125"
  No.3 ขนาด 4" x 5.75"
  ใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน หรือ เรียกเก็บเงิน
   

 • บิลเงินสด ชนิดคาร์บอนในตัว 3 ชั้น

  30 ชุดต่อเล่ม
  มี 3 ขนาด
  No.1 ขนาด 5.75" x 8.75"
  No.2 ขนาด 4.75" x 7.125"
  No.3 ขนาด 4" x 5.75"
  ใช้เป็นหลักฐานในการชำระค่าเงิน หรือ เรียกเก็บเงิน

  ใบส่งของ ชนิดคาร์บอนในตัว 2 ชั้น

  30 ชุดต่อเล่ม
  มี 3 ขนาด
  No.1 ขนาด 5.75" x 8.75"
  No.2 ขนาด 4.75" x 7.125"
  No.3 ขนาด 4" x 5.75"
  ใช้สำหรับออกเป็นหลักฐานเมื่อมีการส่งของ

 • ใบส่งของ ชนิดคาร์บอนในตัว 3 ชั้น

  30 ชุดต่อเล่ม
  มี 3 ขนาด
  No.1 ขนาด 5.75" x 8.75"
  No.2 ขนาด 4.75" x 7.125"
  No.3 ขนาด 4" x 5.75"
  ใช้สำหรับออกเป็นหลักฐานเมื่อมีการส่งสินค้า

  หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ชนิดคาร์บอนในตัว 4 ชั้น

  25 ชุดต่อเล่ม
  ขนาด 5.75" x 8.75"
  มีช่อง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)*
  แบบฟอร์มถูกต้องตามแบบของกรมสรรพากร
  ใช้สำหรับออกเป็นหลักฐานในการหักภาษีที่จ่ายเพื่อนำส่งกรมสรรพากร

 • ใบวางบิล ชนิดคาร์บอนในตัว 2 ชั้น

  30 ชุดต่อเล่ม
  มี 2 ขนาด
  No.1 ขนาด 5.75" x 8.75"
  No.2 ขนาด 4.75" x 7.125"
  ใช้เป็นหลักฐานในการวางบิล

  ใบวางบิล ชนิดคาร์บอนในตัว 3 ชั้น

  30 ชุดต่อเล่ม
  ขนาด 5.75" x 8.75"
  ใช้เป็นหลักฐานในการวางบิล