กรมสรรพากรประกาศใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป

news-details

กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้เสียภาษีทุกประเภท ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม กิจการร่วมค้า บุคคลต่างด้าว
รวมทั้งผู้จ่ายเงินได้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักแทนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลักที่ใช้
อยู่เดิมในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี การหักภาษีเงินได้ที่จ่าย การติดต่อราชการกับกรมสรรพากร รวมทั้งการจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดทำใบกำกับภาษี การจัดทำใบเสร็จรับเงิน
เป็นต้น

การแก้ไขเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในใบกำกับภาษีที่พิมพ์ไว้แล้ว กรมสรรพากรได้ผ่อนปรนให้ผู้เสียภาษีใช้หนังสือรับรองการหักภาษีที่จ่าย ใบกำกับภาษี ใบรับและใบส่งของ ที่จัดพิมพ์ไว้แล้วโดยใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเดิมต่อไปได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556

ตามประกาศนี้ หากท่านใดมีแบบฟอร์ม หนังสือรับรองหักภาษีที่จ่าย คาร์บอนในตัว 4 ชั้น แบบเดิม ที่มีช่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 10 หลัก ท่านสามารถเขียนเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักได้ที่ช่อง เลขประจำตัวประชาชน ซึ่งมี 13 ช่องแทนได้